فهرست ها

کافه محرم

دسترسی مخاطبان به منابع کتابخانه

ارائه خدامات فرهنگی به عزادارن حسینی در طول ایام ماه محرم با ایده ای کتابخانه شناسی و خدمات دهی با موضوع ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی در منطقه با اثربخشی متفاوت در مخاطبان